Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI Hugy.sk (ďalej len „VOP“)

 

I. Zmluvné strany

Tieto VOP upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, pričom na jednej
strane je spoločnosť Arcron.sk, s.r.o., so sídlom Exnarová 39, 821 03 Bratislava, IČO: 46
005 641, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka
č. 70229/B ako predávajúci (ďalej označený len ako „HUGY“) a na strane druhej je
kupujúci, ktorý môže byť aj spotrebiteľom (ďalej označený len „Zákazník“).

II. Spôsob objednávania tovaru

HUGY zverejňuje zoznam tovarov, ktoré ponúka na predaj Zákazníkovi a umožňuje
Zákazníkovi tento tovar objednávať následovne:
a) prostredníctvom e-shopu, aplikácie na webovej stránke www.hugy.sk
b) zaslaním voľne štylizovanej objednávky na elektronickú adresu objednavky@hugy.sk
(ďalej tiež „elektronická adresa HUGY“)
c) kontaktovaním spoločnosti telefonicky na telefónnom čísle +421 911 18 02 99

III. Objednávky prostredníctvom e-shopu

Nákup tovaru prostredníctvom elektronického obchodu (ďalej len „e-shop“) môžu
uskutočňovať fyzické osoby a právnické osoby bez ohľadu na právnu formu.
Objednávka tovaru prostredníctvom e-shopu sa vykonáva na základe vyplnenia
objednávacieho formulára na webstránke www.hugy.sk. Objednanie prostredníctvom
formulára je podmienené vyplnením kontaktných údajov, doručovacej adresy prípadne
fakturačnej adresy, ak je iná ako doručovacia.
Pri nákupe prostredníctvom e-shopu je možné uplatnenie zľavových kupónov, avšak je
podmienené ich uvedenie v príslušnej kolonke v objednávacom formulári e-shopu.
Odoslanie objednávky je podmienené súhlasom Zákazníka s týmito všeobecnými
obchodnými podmienkami a súhlasom so spracovaním osobných údajov v zmysle čl. X.

IV. Spracovanie objednávky

Po doručení objednávky jedným zo spôsobov uvedeným v článku II VOP bude
objednávka spracovaná a HUGY zašle Zákazníkovi na ním uvedenú elektronickú adresu
(ďalej len „e-mail“) správu o prijatí objednávky, ktorou potvrdí zaradenie objednávky na
spracovanie. Na e-mail budú Zákazníkovi v prípade potreby zasielané všetky ďalšie
informácie ohľadom jeho objednávky. Pred potvrdením objednávky HUGY overí
dostupnosť tovaru a aktuálnosť ceny v čase odoslania objednávky Zákazníkom.
Doručenie potvrdzujúceho e-mailu sa považuje za uzatvorenie kúpnej zmluvy na diaľku.
HUGY aj Zákazník sú viazaní objednávkou po uzatvorení kúpnej zmluvy.
Zákazník má právo do 24 hodín od zadania objednávky, túto stornovať oznámením:
a) e-mailom na elektronickú adresu HUGY
b) telefonicky.

V. Platby

Kúpnu cenu za tovar, prípadne náklady za prepravu je Zákazník povinný uhradiť jedným
z nasledujúcich spôsobov:
a) v hotovosti pri prevzatí tovaru od kuriéra,
b) prevodom na bankový účet HUGY č. 2925855026/1100 IBAN:
SK6111000000002925855026 vedený v Tatrabanke pred dodaním tovaru
Ak Zákazník neuhradí celú kúpnu cenu za tovar, prípadne prepravné spôsobom podľa
odseku 1 tohto článku, nie je HUGY povinný Zákazníkovi tovar vydať, týmto konaním sa
HUGY nedostane do omeškania s dodaním tovaru.

VI. Informácie o tovare a cene

HUGY zverejňuje aktuálny zoznam tovarov, ktoré ponúka na predaj Zákazníkovi na
webovej stránke www.hugy.sk.
Všetky akcie platia do vypredania zásob alebo po dobu časovo určenú, pokiaľ pri
konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.
HUGY si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu tovaru uvedenú v e-shope. Zmena
ceny tovaru sa nevzťahuje na objednávky pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte
nedošlo k dodaniu tovaru.

VII. Preprava a dodanie tovaru

Zabezpečenie prepravy tovaru je samostatne poskytovaná služba, ktorá nie je
poskytovaná automaticky a Zákazník si ju môže, ale nemusí objednať.
Prepravu tovaru zabezpečuje HUGY prostredníctvom kuriérskej služby Geis SK s.r.o.,
Trňanská 6, 960 01 Zvolen zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská
Bystrica, odd.: Sro, vložka č. 2083/S (ďalej len „kuriér“). HUGY si vyhradzuje právo na
prípadnú zmenu spoločnosti zabezpečujúcej prepravu.
V prípade, ak bude Zákazníkovi objednávka tovaru potvrdená v pracovný deň do 12:00,
bude tovar odovzdaný na prepravu ešte v ten deň. Ak bude objednávka potvrdená v
pracovný deň po 12:00 hodine, tovar bude odovzdaný na prepravu nasledujúci pracovný
deň. Tovar odovzdaný na prepravu bude Zákazníkovi doručený v súlade s prepravnými
podmienkami kuriéra, spravidla do 24 hodín od odovzdania na prepravu. Tovar, ktorý sa
v čase objednania v sklade nenachádza, bude Zákazníkovi odoslaný spravidla
najneskôr do 14 dní od zadania objednávky, o hroziacom omeškaní bude Zákazník
vopred informovaný.
Iný spôsob dodania tovaru ako je preprava v zmysle odseku 3 tohto článku a osobného
odberu v prevádzke HUGY je možný len po predošlej písomnej dohode.
HUGY je oprávnený dodať tovar pred dohodnutým termínom dodania tovaru, ak s tým
Zákazník súhlasí.
Miesto dodania tovaru je miesto dohodnuté v kúpnej zmluve. Ako miesto dodania tovaru
môže byť dohodnutá adresa na území Slovenskej republiky a tiež adresa v zahraničí,
podmienky dodania do zahraničia sa stanovia v závislosti od konkrétneho prípadu.

VIII. Odstúpenie od zmluvy

Spotrebitel je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14
pracovných dní od prevzatia tovaru, ak si HUGY včas a riadne splnil informačné
povinnosti ohľadom odstúpenia (ďalej len „informácie“), pričom táto lehota sa považuje
za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu
najneskôr v posledný deň lehoty. Zákazník má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí
tovar rozbaliť a odskúšať ho obdobným spôsobom ako je obvyklé pri klasickom nákupe v
kamennom obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, charakteristík a
fungovania tovaru. Zákazník je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru. Ak
HUGY poskytol zákazníkovi informácie až dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov
od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy, lehota na odstúpenie od zmluvy
uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď HUGY dodatočne splnil informačnú povinnosť. Ak
HUGY neposkytol zákazníkovi informácie ani v dodatočnej lehote, lehota na odstúpenie
od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa začatia plynutia lehoty na
odstúpenie od zmluvy. Zákazník môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je
dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
Tovar sa považuje za prevzatý zákazníkom okamihom, keď zákazník alebo ním určená
tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak
sa:
a) tovary objednané zákazníkom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom
prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia
posledného dielu alebo posledného kusu,
c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého
dodaného tovaru.
Zákazník uplatňuje svoje právo odstúpiť od zmluvy oznámením o odstúpení resp.
formulárom zverejneným na internetovej stránke HUGY:
a) zaslaným doporučenou poštou na adresu sídla HUGY
b) zaslaným e-mailom na elektronickú adresu HUGY
O prijatí oznámenia o odstúpení HUGY upozorní Zákazníka e-mailom do 24 hodín od
doručenia tohto oznámenia. Ak Zákazníkovi e-mail potvrdzujúci doručenie oznámenia v
tejto dobe nebude zaslaný, je jeho právom telefonicky alebo e-mailom si túto informáciu
vyžiadať.
HUGY týmto zákazníka informuje, že zákazník nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy v
prípadoch ustanovených v § 7 ods. 6 zákona č. č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa
pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb
na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo
prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
platnom znení, a to najmä, ak ide o tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek
Zákazníka alebo tovar určený osobitne pre jedného Zákazníka alebo tovar, ktorý
vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.
Ustanovenia o odstúpení výslovne neplatia pre právnické osoby a pre fyzické osoby–
podnikateľov ako aj fyzické osoby–nepodnikateľov nespĺňajúcich vymedzenie v zákone
č. č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb
na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo
prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
platnom znení.
Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vrátia alebo
nahradia si HUGY a Zákazník všetky vzájomne prijaté plnenia, a to najneskôr do 14 dní
od doručenia oznámenia o odstúpení spoločnosti HUGY. Zákazník spolu s vráteným
tovarom musí predložiť doklad o kúpe tovaru. Zákazník tovar, pokiaľ je to možné, zašle
späť nepoužívaný, nepoškodený a v pôvodnom obale.
HUGY je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak Zákazník riadne a včas neuhradí kúpnu
cenu alebo ak Zákazník riadne a včas neprevezme dodaný tovar, a to písomným
oznámením o odstúpení od zmluvy zaslaným Zákazníkovi e-mailom alebo doporučene
poštou.

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

IX. Reklamácia tovaru

Reklamáciou sa rozumie uplatnenie práva vyplývajúceho zo zodpovednosti za vady
tovaru. HUGY zodpovedá za vady tovaru v zmysle príslušných ustanovení právnych
predpisov najmä § 619 a nasl. Občianskeho zákonníka (zodpovednosť za vady predanej
veci). Zákazník má práva vyplývajúce zo zodpovednosti za vady v zmysle príslušných
ustanovení právnych predpisov najmä § 622 a nasl. Občianskeho zákonníka.
HUGY nezodpovedá za tie vady tovaru, ktoré boli spôsobené opotrebením tovaru v
dôsledku jeho obvyklého užívania, neprimeraného užívania, nevhodného ošetrovania,
vplyvu poveternostných podmienok alebo
úmyselého poškodenia. HUGY tiež nezodpovedá za vady tovaru, na ktoré Zákazníka
upozornil pred uzatvorením kúpnej zmluvy.
HUGY nezodpovedá za miernu stratu objemu sedacích vakov. Sedací vak je plnený
polystyrénom a jeho objem sa stráca obvyklým užívaním. HUGY tiež nezodpovedá za
dlhodobé udržanie farby látky HUGY vakov, farba látky sa môže meniť najmä vyplvom
slnečného žiarenia, UV žiarenia alebo za prítomnosti rôznych chemikálií.
Reklamáciu si musí Zákazník uplatniť u HUGY oznámením o vadách tovaru zaslaným
doporučenou poštou na adresu sídla HUGY, zaslaným e-mailom na elektronickú adresu
HUGY alebo osobne po predoslom dohovore v sídle HUGY
HUGY je povinný vybaviť reklamáciu jedným z nasledujúcich spôsobov:
a) odovzdaním opraveného tovaru,
b) výmenou tovaru,
c) vrátením kúpnej ceny tovaru,
d) vyplatením primeranej zľavy z kúpnej ceny tovaru,
e) písomnou výzvou na prevzatie plnenia,
f) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.
Konkrétny spôsob vybavenia reklamácie sa dohodne po posúdení reklamovanej vady
tovaru. O výsledku vybavenia reklamácie bude Zákazník informovaný bezprostredne po
vybavení reklamácie písomne.
Faktúra za tovar slúži zároveň ako záručný list, faktúra bude Zákazníkovi doručená
spolu s tovarom.
Záručná doba na sedacie vaky je 24 mesiacov a začína plynúť od prevzatia tovaru
Zákazníkom. Ak ide o HUGY vak už použitý, záručná doba je 12 mesiacov.
Práva zo zodpovednosti za záručné vady zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe.

X. Spracovanie osobných údajov

Zákazník sa zaväzuje poskytnúť správne osobné údaje potrebné pre spracovanie
objednávky. HUGY zhromažďuje osobné údaje Zákazníka výlučne za účelom splnenia
svojich záväzkov voči Zákazníkovi vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo zmluvy o
preprave.
HUGY zodpovedá za to, že osobné údaje Zákazníka nebudú použité na iné účely, najmä
nebudú sprístupnené tretím osobám s výnimkou spoločnosti zabezpečujúcej prepravu v
zmysle čl. VII ods. 2 VOP.
HUGY zhromažďuje osobné údaje Zákazníka v nasledovnom rozsahu: krstné meno,
priezvisko, elektronická poštová adresa (e-mail), adresa trvalého bydliska, adresa
dodania tovaru, fakturačná adresa, telefónne číslo s čím Zákazník súhlasí. Tento súhlas
môže Zákazník odvolať písomným “odvolaním súhlasu” zaslaným doporučenou poštou
na adresu sídla HUGY alebo zaslaným na elektronickú adresu HUGY.
Zákazník súhlasí, že na jeho e-mail je HUGY oprávnený príležitostne zasielať ponuky
tovarov. Tento súhlas môže Zákazník odvolať označením kolonky odhlásenia odberu,
táto možnosť odhlásenia mu bude k dispozícií v každom konkrétnom e-maile. Zákazník
si môže kedykoľvek vyžiadať zasielanie informácií o ponuke HUGY.

XI. Alternatívne riešenie sporov

Zákazník má právo obrátiť sa na HUGY so žiadosťou o nápravu (e-mailom na
info@hugy.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým HUGY vybavil jeho reklamáciu
alebo ak sa domnieva, že HUGY porušil jeho práva. Ak HUGY odpovie na túto žiadosť
zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, Zákazník má právo podať
návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov
(ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS. Subjektami sú orgány a
oprávnené právnické osoby podľa § 3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže Zákazník
podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
Zákazník môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia
sporov RSO, ktorá je dostupná online na
http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri
uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej
podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa
týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej
zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa
týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov,
kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa
požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do
výšky 5 EUR s DPH.

XII. Záverečné ustanovenia

Tieto VOP sú platné a účinné od 01. 11. 2016 .
HUGY si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.
Právne vzťahy HUGY so Zákazníkom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia
príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako aj
súvisiacimi predpismi.
Právne vzťahy HUGY so Zákazníkom, ktorý je podnikateľ, výslovne neupravené týmito
VOP ani zmluvou medzi HUGY a Zákazníkom sa riadia príslušnými ustanoveniami zák.
č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj
súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou
zmluvou, má prednosť text zmluvy.
Zákazník podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP a že s nimi
súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky.
Vzťahy a prípadné spory budú riešené výlučne podľa platného práva Slovenskej
republiky a budú riešené súdmi Slovenskej republiky. Zákazník a HUGY sa zaväzujú
riešiť spory týkajúce sa predmetu Zmluvy prednostne vždy mimosúdne, dohodou
Zmluvných strán.

Stiahni VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI Hugy.sk